Slovník pojmů

VIN

 • Identifikační číslo vozidla-číslo karoserie (Vehicle identification number) je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel. Identifikátor je tvořen 17 písmeny a číslicemi, jeho formát je od roku 1983 určen normou (ISO 3779:1983). Kde najdu VIN?

Osvědčení o registraci vozidla – část I. tzv. Malý technický průkaz

 • Každý řidič je povinen tento doklad vozit s sebou ve vozidle a na požádání předložit Policii ČR.

Osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz), tzv. Velký technický průkaz

 • „Rodný list“ každého vozidla, obsahuje technické údaje o vozidle, záznamy o majitelích a záznamy o kontrolách na STK.

Ojeté vozidlo

 • vozidlo, které již bylo dříve po zaregistrování (přihlášení) do evidence vozidel provozováno.

Kupní smlouva

 • smluvní dokument uzavřený obvykle mezi dvěma smluvními stranami, stanovující práva a povinnosti jedné a druhé smluvní strany (v tomto případě prodávajícího a kupujícího). Vzor kupní smlouvy zde.

Povinné ručení

 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, dle zákona č. 168/1999 Sb., musí být sjednáno u každého motorového vozidla

Zelená karta

 • mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)

Evidence vozidel

 • registr silničních vozidel provozovaný státní správou

Registrační místo

 • kontaktní místo pro provádění registrací a změn v evidenci vozidel, provozovateli jsou obecní úřady s rozšířenou působností

První přihlášení vozidla

 • přihlášení nového resp. jednotlivě dovezeného vozidla do evidence vozidel ČR

Odhlášení vozidla

 • odhlášení vozidla z evidence vozidel ČR za účelem převodu na nového vlastníka, resp. za účelem trvalého nebo dočasného vyřazení vozidla z provozu

Přihlášení vozidla

 • přihlášení vozidla do evidence vozidel ČR na nového vlastníka po odhlášení vlastníka předchozího. Dočasné vyřazení vozidla z provozu – vyřazení vozidla z provozu na přechodnou dobu za účelem přerušení povinného ručení, je podmíněno odevzdáním registrační značky do depozitu dopravního úřadu

STK

 • stanice technické kontroly, provádí evidenční kontroly, pravidelné technické prohlídky a technické kontroly

Evidenční kontrola

 • kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly, spočívající v porovnání údajů uvedených v malém a velkém technickém průkazu nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla (pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci), se skutečnými údaji a stavem vozidla. Evidenční kontrola se provádí při přihlášení na nového vlastníka.

Pravidelná technická prohlídka

 • prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem (dle zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, tj. obsahuje i evidenční kontrolu vozidla.

Technická kontrola

 • provádí se pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, pro schválení přestavby vozidla (např. na plyn) a pro schválení individuální stavby jednotlivého vozidla.

Stanice měření emisí

 • provádí emisní kontroly měřením emisí výfukových plynů

Emisní kontrola

 • pravidelná kontrola (dle zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), zda vozidlo splňuje emisní limity pro konkrétní model a typ

Skrytá závada

 • vada, na kterou prodávající neupozornil, nebyla zjevně patrná či se nedala dovodit při prodeji vozidla

Stav tachometru

 • údaj o počtu najetých kilometrů vozidla odečtený z tachometru – nemusí odpovídat skutečnému počtu najetých kilometrů

Počet najetých kilometrů

 • počet kilometrů, které vozidlo skutečně najelo (nemusí souhlasit se stavem tachometru)

Stočený tachometr

 • stav kilometrového proběhu na tachometru, jehož hodnota neodpovídá počtu skutečně najetých kilometrů

Individuálně dovezené vozidlo

 • vozidlo, které je dovezeno ze zahraničí jinak než akreditovaným dovozcem, může být nové, zánovní či ojeté